Site icon Ekodoradca Zbrosławice – Czyste Ciepło

Ciepłe Mieszkanie

Ciepłe Mieszkanie

Ciepłe Mieszkanie

Program dofinansowania dla gmin ma na celu wspieranie działań związanych z demontażem nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz modernizacją systemów grzewczych. Aby umożliwić gminom skorzystanie z tej inicjatywy, określono terminy i procedury składania wniosków oraz warunki kwalifikowalności kosztów. Ponadto, ustalono zobowiązania w zakresie wdrażania projektów, a także przedstawiono zakres działań, które gminy mogą realizować w ramach programu.

Terminy i sposób składania wniosków dla gmin:

Program zakłada dwuetapowy nabór wniosków dla gmin w trybie ciągłym. Pierwszy nabór zostanie uruchomiony do 31 grudnia 2022 roku, a drugi nabór do 31 grudnia 2023 roku, zależnie od dostępności środków. Gminy będą miały możliwość indywidualnego określenia terminów składania wniosków dla beneficjentów końcowych, które zostaną ogłoszone na stronach internetowych gmin.

Kwalifikowalność kosztów:

W ramach programu dofinansowania kwalifikowane są koszty urządzeń, materiałów i usług, które znajdują się w Załączniku nr 1 do programu. Ten załącznik zawiera również minimalne wymagania techniczne dla poszczególnych pozycji, które muszą zostać spełnione podczas realizacji projektów. Warto zaznaczyć, że pierwszy koszt kwalifikowany zostanie poniesiony po zawarciu umowy o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego z gminą oraz po ogłoszeniu pierwszego naboru wniosków przez właściwy terytorialnie wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW). Koszty poniesione przed tym terminem nie będą kwalifikowane do dofinansowania.

Termin realizacji projektów:

Realizacja przedsięwzięć musi zostać zakończona do 31 grudnia 2025 roku. Okres kwalifikowalności kosztów poniesionych przez beneficjentów końcowych zostanie określony w regulaminach naboru, które gminy będą ogłaszać w trakcie programu.

Przedsięwzięcia dla beneficjenta końcowego:

Głównym celem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe wykorzystywanych do ogrzewania lokalu mieszkalnego. Następnie należy zakupić i zamontować efektywne źródło ciepła, takie jak pompa ciepła powietrze/woda, pompa ciepła typu powietrze/powietrze, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet o podwyższonym standardzie lub system ogrzewania elektrycznego. Dodatkowo, beneficjenci mają możliwość podłączenia swojego lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Gminy również mogą realizować przedsięwzięcia, które składają się z różnych elementów, takich jak demontaż i zakup oraz montaż nowych instalacji centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej w lokalach mieszkalnych, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła, zakup i montaż nowych okien i drzwi oddzielających lokale od przestrzeni nieogrzewanych lub środowiska zewnętrznego, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalach mieszkalnych oraz wykonanie dokumentacji projektowej związaną z powyższym zakresem działań.

Tak więc:

Program dofinansowania dla gmin w postaci dotacji ma na celu poprawę efektywności energetycznej i ekologicznej w sektorze grzewczym. Przedstawione terminy składania wniosków oraz warunki kwalifikowalności kosztów są jasno określone, aby umożliwić gminom sprawną realizację projektów. Realizacja programu przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza, a także zwiększenia komfortu cieplnego mieszkańców.

zielona energia wiatrowa

Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

Definicja beneficjentów: W ramach programu, podstawowego poziomu dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne o rocznym dochodzie nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, które posiadają tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielorodzinnym, a ich przedsięwzięcie podlega dofinansowaniu.

Kwota dofinansowania: Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania mogą otrzymać dotację w wysokości:

  1. do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie przekraczając 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny,
  2. do 35% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie przekraczając 17 500 zł na jeden lokal mieszkalny, jeśli budynek wielorodzinny znajduje się w miejscowości z listy najbardziej zanieczyszczonych gmin.

Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

Definicja beneficjentów: W ramach programu, podwyższonego poziomu dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne, które posiadają tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielorodzinnym. Aby zakwalifikować się do tego poziomu dofinansowania, przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać odpowiednich limitów, tj. 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Kwota dofinansowania: Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania mogą otrzymać dotację w wysokości:

  1. do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie przekraczając 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny,
  2. do 65% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie przekraczając 26 900 zł na jeden lokal mieszkalny, jeśli budynek wielorodzinny znajduje się w miejscowości z listy najbardziej zanieczyszczonych gmin.

Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania

Definicja beneficjentów: Najwyższy poziom dofinansowania jest przeznaczony dla osób fizycznych, które spełniają następujące warunki: posiadają tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym oraz przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza odpowiednich limitów tj. 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Alternatywnie, mogą otrzymać najwyższy poziom dofinansowania, jeśli mają ustalone prawo do otrzymywania zasiłków stałych, okresowych, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Kwota dofinansowania: Beneficjenci uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania mogą otrzymać dotację w wysokości:

  1. do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie przekraczając 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny,
  2. do 95% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie przekraczając 39 900 zł na jeden lokal mieszkalny, jeśli budynek wielorodzinny znajduje się w miejscowości z listy najbardziej zanieczyszczonych gmin.
Exit mobile version