Site icon Ekodoradca Zbrosławice – Czyste Ciepło

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze – Program wspierający poprawę jakości powietrza

Czyste Powietrze to ogólnokrajowy program, którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza oraz redukcja emisji zanieczyszczeń w Polsce. Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Warunkiem uczestnictwa w programie jest roczny dochód beneficjenta, który nie może przekraczać 100 000 zł.

Dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze obejmuje szereg działań, mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków i ograniczenie emisji CO2. Wspierane działania to między innymi wymiana, zakup i montaż źródła ciepła, instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, mikroinstalacja fotowoltaiczna, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, ocieplenie przegród budowlanych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz przeprowadzenie audytu energetycznego.

Dofinansowanie jest przyznawane w trzech poziomach, zależnych od rocznego dochodu beneficjenta. Pierwszy poziom obejmuje roczny dochód do 100 000 zł, drugi poziom to uprawnienie do podwyższonego dofinansowania, a trzeci poziom to najwyższa kwota dofinansowania dla osób o najniższym dochodzie. Maksymalne poziomy dotacji zależą od rodzaju przedsięwzięcia.

Zasady wypłaty dotacji różnią się w zależności od poziomu dofinansowania, ale generalnie dotacje są wypłacane w kilku transzach. Dofinansowanie można uzyskać także w formie kredytu Czyste Powietrze, który oferowany jest przez wybrane banki.

Wnioskowanie o dofinansowanie odbywa się za pośrednictwem e-wniosku na rządowym portalu „gov.pl”, aplikacji internetowej dostępnej na stronach WFOŚiGW lub w formie papierowej w banku wraz z wnioskiem o kredyt Czyste Powietrze.

Podczas rozliczenia inwestycji beneficjent musi dostarczyć odpowiednią dokumentację, taką jak protokół odbioru robót wykonawcy, kopie faktur i potwierdzenia zapłaty, a także dokumenty zezłomowania starego źródła ciepła.

Program Czyste Powietrze to szansa dla polskich mieszkańców na poprawę jakości powietrza w kraju oraz oszczędności energetyczne. Dofinansowanie pozwala na przeprowadzenie działań proekologicznych, które przyczyniają się do ochrony środowiska i zmniejszenia emisji CO2. Warto skorzystać z tego programu, aby zadbać o naszą planetę i nasze zdrowie.

Exit mobile version