Site icon Ekodoradca Zbrosławice – Czyste Ciepło

Moje Ciepło

moje ciepło

moje ciepło

MOJE CIEPŁO: Poprawa efektywności energetycznej dla mieszkańców

Program Moje Ciepło: Dofinansowanie dla właścicieli nowych budynków mieszkalnych

Program „Moje Ciepło” to inicjatywa, która ma na celu wspieranie właścicieli nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych w poprawie efektywności energetycznej poprzez montaż pomp ciepła. Dofinansowanie jest udzielane w formie dotacji, co pozwala na zmniejszenie kosztów zakupu i montażu nowoczesnych i bardziej przyjaznych dla środowiska systemów grzewczych.

Kto może skorzystać z programu?

Beneficjentem programu „Moje Ciepło” może być osoba fizyczna, która jest właścicielem lub współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Pod nowym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym rozumie się taki, dla którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie: a) nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) albo b) złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Wnioskodawcą i Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W przypadku różnicy między osobą Wnioskodawcy a nabywcą/odbiorcą na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym, należy załączyć stosowne oświadczenie.

Zakres kosztów kwalifikowanych

Okres kwalifikowalności kosztów dla programu „Moje Ciepło” obowiązuje od 01.01.2021 r. do 31.12.2026 r. W tym czasie wymagane jest spełnienie dwóch warunków: a) rozpoczęcie inwestycji – oznacza poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego), b) zakończenie inwestycji – oznacza zamontowanie i uruchomienie pompy ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz udokumentowanie opłacenia całości faktur lub równoważnych dokumentów księgowych za zakup i montaż kompletu urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie.

Typy pomp ciepła kwalifikujące się do dofinansowania

Program „Moje Ciepło” obejmuje trzy typy pomp ciepła, które kwalifikują się do dofinansowania:

 1. Gruntowa pompa ciepła o klasie efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55 st. C) – zakup/montaż pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. z osprzętem.
 2. Pompa ciepła typu powietrze/woda o klasie efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55 st. C) – zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. z osprzętem.
 3. Pompy ciepła typu powietrze/powietrze w systemie centralnym dla całego budynku o klasie efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) – zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze z osprzętem. Zamontowana pompa ciepła musi współpracować z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym (temperatura zasilania wody grzewczej ≤ 35 st. C – m.in. ogrzewanie płaszczyznowe).

W usługach montażu uwzględniony może być również koszt transportu. Program finansuje jedynie pompy C.O. (centralnego ogrzewania) lub C.O. + C.W.U.

Intensywność dofinansowania

Program „Moje Ciepło” oferuje dofinansowanie w formie dotacji, w zależności od typu pompy ciepła i sytuacji rodzinnej Beneficjenta. Intensywność dofinansowania przedstawia się następująco:

Warunki udzielenia dofinansowania

Aby otrzymać dofinansowanie w ramach programu „Moje Ciepło”, Beneficjent musi spełnić kilka warunków:

 1. Uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku – maksymalna wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej EPH+W na poziomie: a) maksymalnie 63 kWh/(m2 × rok) – dla wniosków składanych w 2022 roku, b) maksymalnie 55 kWh/(m2 × rok) – dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu.
 2. Brak źródła ciepła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym objętym wnioskiem, ani planów na jego instalację w okresie trwałości inwestycji. W przypadku posiadania kominka, otrzymanie dotacji jest możliwe, pod warunkiem, że pełni on wyłącznie funkcję rekreacyjną albo ozdobną. Kominek o funkcji rekreacyjnej nie może być używany jako źródło ciepła w domu.
 3. Jedno dofinansowanie może być udzielone na jeden budynek w ramach programu.
 4. Dofinansowanie nie może być udzielone na inwestycję sfinansowaną lub realizowaną z innych środków publicznych zagranicznych lub krajowych (za wyjątkiem ulgi termomodernizacyjnej – jeśli dotyczy).
 5. Jeśli działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni przekraczającej 20% powierzchni całkowitej budynku, inwestycja nie kwalifikuje się do dofinansowania.
 6. Beneficjent jest zobowiązany do promowania inwestycji w okresie trwałości, który wynosi 5 lat od zakończenia inwestycji.
 7. Udzielone dofinansowanie nie podlega opodatkowaniu.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Moje Ciepło”, należy załączyć następujące dokumenty:

 1. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy.
 2. Zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie – jeśli dotyczy.
 3. Charakterystyka energetyczna budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej.
 4. Protokół odbioru – załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego „Moje Ciepło”.
 5. Faktura lub równorzędnego dokumentu księgowego potwierdzającego poniesienie kosztów kwalifikowanych.
 6. Potwierdzenie dokonania płatności za zakup i montaż pomp ciepła.
 7. Karta produktu i etykieta energetyczna zakupionej i zamontowanej pompy ciepła.
 8. Oświadczenie o posiadaniu zgód współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli budynku – jeśli dotyczy.
 9. Skan Karty Dużej Rodziny (dwie strony) – jeśli dotyczy.
 10. Pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie – jeśli dotyczy.
 11. Oświadczenie dotyczące nabywcy wskazanego na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – jeśli dotyczy.
 12. Inne dokumenty, takie jak niezbędna dokumentacja geologiczna dla gruntowej pompy ciepła – jeśli dotyczy.

Jak złożyć wniosek?

Wzór wniosku oraz dokumentacja programowa dostępne są na stronie internetowej Programu „Moje Ciepło” pod adresem: https://mojecieplo.gov.pl/. Wszystkie dokumenty składane w ramach programu muszą mieć postać elektroniczną, więc nie należy przesyłać dokumentacji papierowej do NFOŚiGW. Wnioski złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane, podobnie jak wnioski przesłane drogą mailową lub ze skrzynki ePUAP.

Podsumowanie

Program „Moje Ciepło” to szansa dla właścicieli nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych na uzyskanie dofinansowania na zakup i montaż nowoczesnych pomp ciepła. Dzięki temu inwestycja może przyczynić się do zmniejszenia kosztów ogrzewania oraz korzystniejszego wpływu na środowisko. Zainteresowani mogą skorzystać z programu, spełniając wymienione wyżej kryteria i przedstawiając odpowiednie dokumenty w elektronicznej formie. Dofinansowanie otrzymane w ramach programu „Moje Ciepło” nie podlega opodatkowaniu, co stanowi dodatkową korzyść dla Beneficjentów.

Exit mobile version