Gdy rozważasz budowę nieruchomości w miejscu, gdzie nie ma dostępu do centralnej kanalizacji, niezbędne staje się znalezienie alternatywnego sposobu na przetwarzanie ścieków. Jest to kluczowe, aby móc bezpiecznie odprowadzać oczyszczone ścieki do lokalnych zbiorników wodnych lub systemów drenażowych. W takich sytuacjach często wybieranym rozwiązaniem jest montaż własnej biologicznej oczyszczalni ścieków.

Jeśli szukasz efektywnej oczyszczalni ścieków produkowanej w Polsce, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Więcej informacji znajdziesz odwiedzając naszą stronę: Navotech Oczyszczalnie Ścieków.

Proces biologicznego oczyszczania ścieków opiera się na wykorzystaniu przez mikroorganizmy substancji organicznych i nieorganicznych zawartych w ściekach, co jest niezbędne do ich życia. Tworzenie warunków sprzyjających życiu mikroorganizmów, takich jak dostęp do tlenu, odpowiednia pożywka, mieszanie, temperatura i pH, sprawia, że proces oczyszczania jest efektywny i szybki.

Oczyszczalnia ścieków to zaawansowany system, który umożliwia przetwarzanie odpadów z nieruchomości na tyle skutecznie, że mogą być one bezpiecznie wprowadzane z powrotem do cyklu wodnego lub do wód gruntowych, nie szkodząc przy tym lokalnemu środowisku i ekosystemowi. Przeprowadzając badania na ten temat, odkryjesz, że istnieje wiele różnych typów oczyszczalni, każda działająca na swoich unikalnych zasadach.

REAKTORY SBR DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Oczyszczalnie SBR to sprawdzone, klasyczne rozwiązanie do oczyszczania ścieków, idealne zarówno dla małych, jak i dużych skupisk ludności. Są one wykorzystywane do przetwarzania ścieków z różnych obiektów, takich jak hotele, pensjonaty, szkoły, przedszkola, domy opieki społecznej, osiedla mieszkaniowe i inne grupy zabudowań. Oczyszczalnie SBR skutecznie usuwają zawiesiny, ładunek organiczny, fosfor i azot. W ich konstrukcji wykorzystano reaktor porcjowy (SBR) z nisko obciążonym osadem czynnym. Proces oczyszczania ścieków odbywa się w kilku etapach i cyklach w ciągu doby, wykorzystując jeden zbiornik. Każdy etap jest precyzyjnie zaprojektowany, a zaawansowany system sterowania stanowi innowacyjne podejście do procesu oczyszczania ścieków. Dzięki zastosowanej technologii i konstrukcji, urządzenie to charakteryzuje się niskimi kosztami eksploatacji.

Oczyszczalnie SBR spełniają surowe wymagania ochrony środowiska, co umożliwia ich działanie w trudnych warunkach środowiskowych i na obszarach chronionych.

Proces oczyszczania ścieków w technologii SBR jest prosty w obsłudze i elastyczny. Pozwala na eliminację niestabilności procesów biologicznych, które mogą wynikać z nagłych zmian składu ścieków, temperatury lub dopływu ścieków przefermentowanych. Konfiguracja technologiczna oczyszczalni może się różnić w zależności od celu oczyszczania, wymagań projektowych, wielkości oczyszczalni i zastosowanego wyposażenia. Warto zauważyć, że w tej technologii nie stosuje się osadnika wtórnego, którego rolę przejmuje reaktor porcjowy.

W pierwszym etapie, ścieki surowe są kierowane do zbiornika retencyjno-uśredniającego, gdzie są mieszane i ujednolicane, a także oddzielane od części stałych. Następnie, zgodnie z zaplanowanym procesem technologicznym, ścieki są tłoczone do reaktora biologicznego SBR. Oczyszczalnie ścieków SBR działają jako reaktory cykliczne, porcjowe, gdzie ścieki przechodzą przez kolejne etapy obróbki: gromadzenie, napowietrzanie, mieszanie, sedymentację.

OCZYSZCZALNIE Z OBROTOWYMI ZŁOŻAMI TARCZOWYMI

Oczyszczalnie ścieków wykorzystujące technologię obrotowych złóż tarczowych są przeznaczone do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych z budynków mieszkalnych i obiektów usługowych, takich jak hotele, szkoły, sanatoria, czy zaplecza socjalne zakładów produkcyjnych. Technologia ta nadaje się również do przetwarzania ścieków przemysłowych z branży rolno-spożywczej, o ile ich właściwości fizykochemiczne nie różnią się znacząco od ścieków bytowo-gospodarczych.

W tych oczyszczalniach jako etap biologiczny wykorzystuje się niskoobciążone obrotowe złoża tarczowe. Dzięki zastosowanej technologii i konstrukcyjnym rozwiązaniom, urządzenia te charakteryzują się bardzo niskimi kosztami eksploatacji, głównie ze względu na brak energochłonnych systemów napowietrzania ciśnieniowego. Oczyszczalnie z obrotowymi złożami tarczowymi są szczególnie przydatne w miejscach, gdzie występują duże wahania dopływu ścieków i przerwy w działaniu oczyszczalni, ponieważ zapewniają stabilność pracy niezależnie od zmian parametrów wejściowych. Praktyka wykazała, że czasowe zmiany w ilości dopływających ścieków nie wpływają negatywnie na jakość oczyszczonych ścieków.

Ścieki doprowadzane do oczyszczalni trafiają najpierw do osadnika wstępnego, gdzie następuje usunięcie łatwo opadających zawiesin i uśrednienie składu ścieków. Opadające zawiesiny gromadzą się w komorze fermentacji, gdzie są zagęszczane i stabilizowane beztlenowo. Następnie ścieki, już oczyszczone mechanicznie, przepływają do etapu biologicznego, czyli do zespołu obrotowych złoż tarczowych. Proces oczyszczania odbywa się poprzez intensywny kontakt ścieków z biofilmem na tarczach. Podczas obrotów złoża, biofilm zanurza się, absorbując zanieczyszczenia organiczne ze ścieków, a podczas wynurzenia pobiera tlen niezbędny do ich rozkładu. Gdy złoże ponownie zanurza się, część tlenu przenika do ścieków, wspierając aktywność biologiczną pływających cząstek biofilmu.

Technologia ta charakteryzuje się mniejszą ilością osadów w porównaniu do konwencjonalnych systemów osadu czynnego.

AKTYWOWANY OSAD CZYNNY W OCZYSZCZANIU ŚCIEKÓW

Proces aktywowanego osadu czynnego jest jedną z najczęściej stosowanych metod oczyszczania ścieków, wykorzystywaną zarówno w niewielkich domowych systemach, jak i w dużych obiektach komercyjnych.

Podstawą działania oczyszczalni jest przepływowy reaktor z aktywowanym osadem, gdzie zachodzą biochemiczne procesy przemiany zanieczyszczeń. Dzięki temu możliwe jest kompleksowe biologiczne oczyszczanie ścieków i stabilizacja osadów. Charakterystyczną cechą tej technologii jest jej precyzja, co przekłada się na wysoką skuteczność redukcji zanieczyszczeń.

Proces działania oczyszczalni jest dość prosty, co ogranicza problemy eksploatacyjne. Ścieki wprowadzane do oczyszczalni najpierw trafiają do osadnika wstępnego, gdzie usuwane są łatwo opadające zawiesiny i materiały flotujące. Wstępna sedymentacja pozwala na usunięcie zawiesin, w tym BZT5. Po przejściu przez osadnik wstępny, ścieki są przekierowywane do komory bioreaktora, gdzie wraz z osadem czynnym są intensywnie napowietrzane. To umożliwia aktywowanemu osadowi rozkładanie zanieczyszczeń na proste substancje (oczyszczanie biologiczne). Następnie ścieki przepływają do osadnika wtórnego, gdzie dochodzi do oddzielenia oczyszczonych ścieków od osadu czynnego. Oczyszczone i sklarowane ścieki są następnie odprowadzane do odbiornika przez specjalny przelew, który zapobiega przedostawaniu się nadmiernego osadu.

Parametry technologiczne procesu, takie jak czas zatrzymania ścieków w bioreaktorze, obciążenie substratowe osadu czynnego i ilość powietrza dostarczanego do systemu, są kluczowe dla osiągnięcia pożądanych stężeń BZT5 i ChZT w oczyszczonych ściekach. Parametry pracy osadników wtórnych, takie jak czas zatrzymania, obciążenia hydrauliczne i obciążenia zawiesiną, są dostosowane do osiągnięcia wymaganych stężeń zawiesin.

SYSTEM DRENAŻU ROZSĄCZAJĄCEGO W OCZYSZCZANIU ŚCIEKÓW

Jednym z popularnych procesów oczyszczania ścieków jest wykorzystanie systemów z drenażem rozsączającym, które służą do unieszkodliwiania ścieków podczyszczonych w gruncie. Drenaż rozsączający, dobrany odpowiednio do warunków gruntowych, umożliwia wprowadzenie ścieków do gruntu. Systemy te są często stosowane do oczyszczania ścieków z domów jednorodzinnych, położonych w rozproszonej zabudowie podmiejskiej, gospodarstw wiejskich lub małych zakładów produkcyjnych. Oczyszczalnie z drenażem rozsączającym charakteryzują się minimalnymi wymaganiami obsługowymi – kontrola i serwisowanie odbywa się co 6 miesięcy, a kontrola poziomu osadu – co 12 miesięcy.

Ścieki bytowe i gospodarcze są najpierw kierowane do osadnika gnilnego, gdzie zachodzi sedymentacja stałych składników, flotacja tłuszczów i fermentacja organicznych części niesionych przez kanalizację. W wyniku procesów beztlenowych tworzy się piana i kożuch. Następnie częściowo oczyszczone ścieki przechodzą przez filtr doczyszczający, np. keramzytowy, i są kierowane do studzienki rozdziałowej. Dzięki jej konstrukcji zapewniony jest równomierny rozpływ ścieków do nitek drenażowych i do złoża rozsączającego. W tym miejscu odbywa się końcowy proces biologicznego oczyszczania z udziałem bakterii tlenowych i beztlenowych. Ścieki, rozsączane za pomocą rur perforowanych, przesiąkają przez warstwy gruntu, gdzie zachodzi ich biologiczny rozkład. System napowietrzająco-wentylacyjny działa dzięki grawitacyjnemu przepływowi powietrza, wynikającemu z różnicy ciśnień między kominkami napowietrzającymi a wylotem odpowietrzenia kanalizacji wewnętrznej, który może być odprowadzony np. ponad dachem budynku.

Podsumowanie Rynku Oczyszczalni Ścieków

Rynek oczyszczalni ścieków oferuje szeroki wybór systemów, z których każdy przynosi swoje unikatowe korzyści. Decyzja o wyborze odpowiedniego systemu oczyszczania ścieków powinna uwzględniać różne aspekty, takie jak charakterystyka lokalnych warunków, wymagania inwestora, kwestie środowiskowe oraz możliwości finansowe.

Zapoznaj się z naszymi rozwiązaniami w zakresie neutralizacji wody i ścieków: https://navotech.com.pl/oferta/neutralizacja-wody-i-sciekow/

W naszym artykule zwróciliśmy uwagę na to, że każdy system oczyszczania ścieków ma swoje specyficzne zalety i ograniczenia. Ważne jest, aby dokonać wyboru po gruntownej analizie i skonsultowaniu się z ekspertami w tej dziedzinie. Zapraszamy do kontaktu z nami w razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji.