Site icon Ekodoradca Zbrosławice – Czyste Ciepło

Zakończono Kluczową Modernizację Oczyszczalni w Zbrosławicach – 12.2023

Biologiczna oczyszczalnia ścieków

Biologiczna oczyszczalnia ścieków

Ostatni piątek tj. 15.12.2023r. stał się historycznym dniem dla Gminy Zbrosławice, gdyż zakończyła się jedna z najważniejszych i najbardziej kosztownych inwestycji ostatniej dekady. Oczyszczalnia Przezchlebie, po intensywnych pracach modernizacyjnych, została triumfalnie otwarta, zaznaczając nowy etap w rozwoju infrastruktury komunalnej regionu. Projekt modernizacji, który trwał kilka lat, był finansowany zarówno ze środków unijnych, jak i z budżetu Gminy Zbrosławice. To połączenie funduszy pozwoliło na przeprowadzenie kompleksowej i zaawansowanej technologicznie przebudowy oczyszczalni, co stanowi istotny krok w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców oraz ochrony środowiska naturalnego.

Uroczystość otwarcia zgromadziła liczne grono ważnych gości, w tym przedstawicieli Urzędu Gminy Zbrosławice, radnych, sołtysów, przedstawicieli GZK Zbrosławice, firmy „Moduł” odpowiedzialnej za modernizację, a także przedstawicieli powiatu i posłów na Sejm RP – Krystynę Szumilas oraz Marka Gzika.

Oczyszczalnia ścieków Tarnowskie Góry
Oczyszczalnia ścieków Zbrosławice

Modernizacja oczyszczalni ścieków

„Oczyszczalnia, zbudowana w latach 90-tych, osiągnęła granice swojej wydajności technologicznej. Dzięki modernizacji, wspartej funduszami Unii Europejskiej, udało się nie tylko sprostać obecnym wyzwaniom, ale również przygotować infrastrukturę na przyszłe potrzeby” – podkreślił Wiesław Olszewski, Wójt Gminy Zbrosławice, podczas ceremonii otwarcia. Następnie Krzysztof Sosada z GZK Zbrosławice poprowadził gości w wycieczce po odnowionym obiekcie.

Koszt modernizacji oczyszczalni ścieków

Projekt modernizacji Oczyszczalni Przezchlebie w Gminie Zbrosławice, który zakończył się sukcesem, charakteryzował się imponującym budżetem wynoszącym 14 514 150,00 zł. Jest to kwota odzwierciedlająca skomplikowany i zaawansowany charakter przedsięwzięcia, które wymagało zastosowania nowoczesnych technologii i rozwiązań. Kluczowym aspektem finansowania tego projektu było znaczące dofinansowanie zewnętrzne, które wyniosło 9.189.934,97 zł. Te środki zostały pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, co świadczy o znaczeniu projektu nie tylko dla lokalnej społeczności, ale również dla szerszego regionu.

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego było skierowane przede wszystkim na działania związane z gospodarką wodno-ściekową. To pokazuje, jak ważne dla regionu jest inwestowanie w infrastrukturę, która przyczynia się do poprawy jakości środowiska naturalnego oraz zwiększenia efektywności gospodarowania zasobami wodnymi. Pozostała część kosztów, niepokryta przez dofinansowanie, została sfinansowana z budżetu Gminy Zbrosławice. To zaangażowanie lokalnych władz podkreśla ich determinację w dążeniu do modernizacji infrastruktury komunalnej i poprawy warunków życia mieszkańców.

Inwestycja ta, dzięki połączeniu funduszy regionalnych i lokalnych, stanowi doskonały przykład efektywnego wykorzystania środków publicznych. Przyczynia się nie tylko do rozwoju gminy, ale także do realizacji szerszych celów ekologicznych i społecznych, które są kluczowe dla zrównoważonego rozwoju regionu.

Na czym polegała modernizacja?

Projekt modernizacji Oczyszczalni Przezchlebie był ambitnym przedsięwzięciem, które obejmowało szeroki zakres prac inżynieryjnych i budowlanych, mających na celu znaczące ulepszenie całego systemu oczyszczania ścieków. Jednym z kluczowych elementów projektu była budowa nowego reaktora biologicznego. Jest to zaawansowane urządzenie służące do efektywnego usuwania zanieczyszczeń organicznych ze ścieków, co jest niezbędne do zapewnienia ich wysokiej jakości oczyszczania.

Kolejnym ważnym aspektem modernizacji była konstrukcja nowego osadnika wtórnego. Osadnik ten odgrywa kluczową rolę w procesie oddzielania oczyszczonych ścieków od osadu biologicznego, co jest istotne dla zapewnienia efektywności całego systemu. Zbudowano również nową przepompownię, która jest niezbędna do transportowania ścieków przez różne etapy procesu oczyszczania. Nowoczesna przepompownia zapewnia większą wydajność i niezawodność całego systemu. W ramach modernizacji zrealizowano także budowę komory zasuw oraz sitopiaskownika. Te elementy są kluczowe dla wstępnego etapu oczyszczania ścieków, gdzie następuje usunięcie większych zanieczyszczeń i piasku.

Przebudowano zbiornik retencyjny, który odgrywa ważną rolę w magazynowaniu ścieków w przypadku przeciążeń systemu lub awarii. Modernizacja tego elementu zwiększa bezpieczeństwo i elastyczność działania oczyszczalni. Osadniki Imhoffa, które były już istniejącym elementem oczyszczalni, również przeszły gruntowną przebudowę. Ich modernizacja pozwoliła na lepsze zarządzanie osadem i efektywniejsze oczyszczanie ścieków. Istotnym elementem projektu była również rozbudowa i modernizacja budynku administracyjno-gospodarczego. Ta część inwestycji miała na celu poprawę warunków pracy personelu oraz zapewnienie lepszej organizacji pracy w oczyszczalni.

Na koniec, wybudowano nowy budynek stacji odwadniania osadu, wyposażony w kompleksowe instalacje wewnętrzne. Jest to kluczowy element w procesie przetwarzania osadu, który pozwala na jego efektywne odwodnienie przed dalszym wykorzystaniem lub utylizacją. Te wszystkie prace, realizowane w ramach modernizacji, znacząco podniosły standardy funkcjonowania Oczyszczalni Przezchlebie, czyniąc ją jedną z najbardziej nowoczesnych i efektywnych instalacji tego typu w regionie.

Dlaczego modernizacja była tak istotna dla gminy?

Modernizacja Oczyszczalni Przezchlebie miała kluczowe znaczenie dla Gminy Zbrosławice, przede wszystkim ze względu na aspekty ekologiczne. W obliczu rosnącej świadomości ekologicznej i potrzeby ochrony środowiska, zastosowanie najnowszych technologii w procesie oczyszczania ścieków stało się priorytetem. Zmodernizowana oczyszczalnia zapewnia znacznie lepsze parametry oczyszczonych ścieków, co bezpośrednio przekłada się na mniejszy wpływ na lokalne ekosystemy, w tym na jakość wód powierzchniowych i gruntowych.

Ponadto, zwiększona pojemność oczyszczalni ma istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego mieszkalnictwa i przedsiębiorczości. W miarę rozwoju gminy i wzrostu liczby mieszkańców oraz działalności gospodarczych, zapotrzebowanie na efektywne przetwarzanie ścieków rośnie. Modernizacja oczyszczalni umożliwia przyjęcie większej ilości ścieków, co jest niezbędne do wsparcia rozwoju nowych osiedli mieszkaniowych, przedsiębiorstw oraz innych inwestycji infrastrukturalnych. Zwiększenie pojemności oczyszczalni nie tylko wspiera rozwój gospodarczy i mieszkaniowy, ale również zapewnia długoterminową stabilność i bezpieczeństwo środowiskowe. Dzięki temu gmina Zbrosławice jest lepiej przygotowana na przyszłe wyzwania związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem.

Dodatkowo, modernizacja oczyszczalni przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców. Lepsze zarządzanie ściekami i ich efektywniejsze oczyszczanie minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia środowiska, co ma bezpośredni wpływ na zdrowie i dobrostan społeczności lokalnej. Wreszcie, projekt ten stanowi ważny krok w kierunku realizacji celów zrównoważonego rozwoju, zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym. Modernizacja oczyszczalni to inwestycja w przyszłość, która przynosi korzyści nie tylko obecnym mieszkańcom, ale także przyszłym pokoleniom, zapewniając im czystsze i zdrowsze środowisko do życia.

Exit mobile version