Site icon Ekodoradca Zbrosławice – Czyste Ciepło

Rolnicze wykorzystania ścieków

Rolnicze wykorzystania sciekow

Kiedy jest dozwolone ich rozprowadzanie na polach, a kiedy jest to zakazane? To pytanie często pojawia się wśród rolników, którzy zastanawiają się nad możliwością i warunkami stosowania ścieków jako nawozu. W okresie zimowym, gdy za oknem panują śnieg i deszcz, nie jest możliwe rozprowadzanie szamba na polach. Jednakże, ten czas może być odpowiedni do dokładnego zbadania i zrozumienia przepisów oraz wymagań dotyczących tej praktyki.

Wymagana jest dokumentacja opróżniania zbiorników.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ucpg), właściciele nieruchomości, którzy usuwają nieczystości ciekłe z terenu swojej nieruchomości w ramach obowiązku określonego w art. 5 ust. 1 pkt 3b tej ustawy, muszą posiadać dokumentację w postaci umowy. Ta umowa powinna potwierdzać korzystanie z usług oferowanych przez jednostkę organizacyjną gminy lub przedsiębiorcę z uprawnieniami do opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków, a także do transportu nieczystości ciekłych. Właściciele są zobowiązani do przedstawienia tych umów oraz dowodów opłacania za wspomniane usługi.

Obowiązek posiadania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ucpg), gmina ma obowiązek zorganizować usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków dla właścicieli nieruchomości, którzy nie podpisali umów w tej kwestii.

Powyższe przepisy jasno określają, że właściciele nieruchomości, którzy nie mają możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej, muszą bezwzględnie posiadać zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Ponadto, istnieje obowiązek regularnego opróżniania tych urządzeń przez jednostkę organizacyjną gminy lub uprawnionego przedsiębiorcę, który posiada zezwolenie na działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych.

Zastosowanie ścieków bytowych

Zgodnie z art. 84 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625, 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 412, 877), określanej dalej jako „pw”, rolnicze wykorzystanie ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych biologicznie rozkładalnych, a także wód odprowadzanych z obiektów chowu lub hodowli ryb, obejmuje ich zastosowanie w następujących formach:

  1. Nawadnianie użytków rolnych;
  2. Nawożenie użytków rolnych poprzez dodawanie materiałów do gleby, rozprowadzanie na jej powierzchni, wstrzykiwanie do gruntu, umieszczanie pod powierzchnią gruntu lub mieszanie z warstwami powierzchniowymi gleby;
  3. Nawadnianie i nawożenie stawów wykorzystywanych do chowu lub hodowli ryb.

Rolnicze wykorzystanie ścieków

Jeśli ilość rolniczego wykorzystania ścieków przekracza 5 m³ dziennie, uznaje się to za specjalne korzystanie z wód, co wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Natomiast w przypadkach, gdy ilość ścieków nie przekracza 5 m³ na dobę i jest wykorzystywana na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, takie działanie jest traktowane jako zwykłe korzystanie z wód i nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Bez względu na to, czy rolnicze wykorzystanie ścieków wymaga pozwolenia wodnoprawnego, ich roczne i sezonowe dawki nie powinny przekraczać potrzeb roślin w zakresie substancji odżywczych. Ograniczenia dotyczące rolniczego wykorzystania ścieków są określone w art. 84 ust. 4 ustawy Prawo wodne (pw), a zasady dotyczące terminów stosowania ścieków oraz ich uwzględniania w planach nawożenia azotem lub obliczeniach maksymalnych dawek azotu są zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 106 pw, czyli w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. z 2023 r. poz. 244).

Ścieki wykorzystywane w rolnictwie nie mogą zagrażać jakości wód podziemnych i powierzchniowych, szczególnie nie mogą doprowadzać do zanieczyszczenia wód substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego. Warunki, które muszą być spełnione przy rolniczym wykorzystaniu ścieków, określa rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 12 lipca 2019 r. dotyczące substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków wprowadzania ścieków do wód lub ziemi i odprowadzania wód opadowych lub roztopowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311).

Zgodnie z tym rozporządzeniem, ścieki mogą być wykorzystywane w rolnictwie, jeśli spełniają określone kryteria, takie jak redukcja BZT5 o co najmniej 20% i zawartości zawiesiny ogólnej o co najmniej 50%. Muszą również spełniać normy sanitarne, w tym brak wykrywalności bakterii Salmonella i brak żywych jaj pasożytów (Ascaris sp., Trichuris, Toxocara sp.) w 1 litrze ścieków, a także nie mogą zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających maksymalne dopuszczalne wartości (załącznik nr 4 rozporządzenia).

Wyciąg z ustawy: USTAWA, z dnia 20 lipca 2017 r. , Prawo wodne

PunktTreść
Art. 84.1Ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe biologicznie rozkładalne oraz wody z obiektów chowu lub hodowli ryb mogą być oczyszczane poprzez ich rolnicze wykorzystanie.
Art. 84.2Rolnicze wykorzystanie ścieków obejmuje: 1) Nawadnianie użytków rolnych; 2) Nawożenie użytków rolnych (dodanie do gleby, rozprowadzenie na powierzchni, wstrzykiwanie do gruntu, umieszczenie pod powierzchnią gruntu, mieszanie z warstwami powierzchniowymi gruntu); 3) Nawadnianie i nawożenie stawów do chowu lub hodowli ryb.
Art. 84.3Roczne i sezonowe dawki ścieków nie mogą przekroczyć zapotrzebowania roślin na azot, potas i wodę oraz nie mogą utrudniać procesów samooczyszczania się gleby.
Art. 84.4Zakaz rolniczego wykorzystania ścieków w przypadkach: 1) Grunt zamarznięty, zalany, nasycony wodą, przykryty śniegiem (z wyjątkiem dna stawów ziemnych); 2) Grunty do upraw roślin spożywanych na surowo; 3) Zwierciadło wód podziemnych płycej niż 1,5 m od powierzchni ziemi lub dna rowu; 4) Spadek terenu: a) >10% dla gruntów ornych, b) >20% dla łąk, pastwisk, plantacji drzew leśnych; 5) Obszary szczególnego zagrożenia powodzią w okresie wezbrania wód.
USTAWA, z dnia 20 lipca 2017 r. , Prawo wodne

Dopuszczalna zawartość metali ciężkich w glebie na obszarach stosowania rolniczego wykorzystania ścieków jest określona w załączniku nr 10 tego rozporządzenia.

Badania mikrobiologiczne, parazytologiczne oraz analizy składu ścieków przeznaczonych do rolniczego wykorzystania powinny być przeprowadzane co najmniej raz na dwa miesiące. Z kolei badania zawartości metali ciężkich w glebach na tych obszarach należy przeprowadzać co 5 lat.

Ścieki rolnicze mogą być stosowane na gruntach, które nie znajdują się na obszarach z płytkim występowaniem skał szczelinowych, które nie są odizolowane od powierzchni warstwą nieprzepuszczalną. Lokalizacja gruntów przeznaczonych do rolniczego wykorzystania ścieków, a także położenie urządzeń i instalacji służących do ich magazynowania i przygotowania, musi spełniać kryteria określone w załączniku nr 11 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 12 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311).

Warunki określone w tym rozporządzeniu dotyczące rolniczego wykorzystania ścieków, w tym wymagania dotyczące lokalizacji, sposobu i minimalnej częstotliwości pobierania próbek ścieków do kontroli, obowiązują także w sytuacjach, gdy łączna ilość ścieków nie przekracza 5 m³ na dobę.

Zainwestuj w przydomową oczyszczalnię ścieków

W obliczu rosnących wymagań dotyczących ochrony środowiska i zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi, zachęcamy Was do rozważenia instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków. Taka inwestycja nie tylko przyczynia się do ochrony naszego środowiska, ale również oferuje szereg korzyści bezpośrednio dla Was i Waszych gospodarstw.

Oto kilka kluczowych zalet montażu przydomowej oczyszczalni ścieków:

  1. Ochrona Środowiska: Przydomowe oczyszczalnie ścieków skutecznie redukują zanieczyszczenia, chroniąc wody gruntowe i powierzchniowe. Jest to szczególnie ważne w rolnictwie, gdzie czysta woda ma kluczowe znaczenie dla zdrowia roślin i zwierząt.
  2. Zgodność z Przepisami: Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rolnicze wykorzystanie ścieków wymaga spełnienia określonych warunków. Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków zapewnia zgodność z tymi wymaganiami, unikając potencjalnych kar i sankcji.
  3. Zmniejszenie Kosztów: Długoterminowo, własna oczyszczalnia ścieków może zmniejszyć koszty związane z ich usuwaniem i transportem, a także z korzystania z usług zewnętrznych.
  4. Wykorzystanie Nawozowe: Oczyszczone ścieki mogą być wykorzystywane jako nawóz, dostarczając roślinom niezbędnych składników odżywczych. To naturalne i ekonomiczne rozwiązanie nawożenia.
  5. Nieprzerwana Działalność w Okresie Zimowym: W przeciwieństwie do szamb, oczyszczalnie umożliwiają ciągłe odprowadzanie ścieków nawet w trudnych warunkach zimowych.
  6. Podniesienie Wartości Nieruchomości: Instalacja nowoczesnej oczyszczalni ścieków może zwiększyć wartość Waszych nieruchomości.
  7. Samowystarczalność i Niezależność: Posiadanie własnej oczyszczalni daje niezależność od systemów miejskich i zmieniających się przepisów.

Zachęcamy do rozważenia tej ekologicznej i ekonomicznej inwestycji, która przyniesie korzyści nie tylko Wam, ale również przyszłym pokoleniom. Pamiętajcie, że inwestując w ochronę środowiska, inwestujecie w przyszłość i trwałość Waszych gospodarstw.

Przydomowa oczyszczalnia w starym szambie betonowym

Czy wiesz, że możesz przyczynić się do ochrony środowiska i jednocześnie zmodernizować swój dom? Przekształcenie starego betonowego szamba w zaawansowaną przydomową oczyszczalnię ścieków jest teraz możliwe dzięki innowacyjnym rozwiązaniom oferowanym przez firmę RADMON.

Korzyści:

Proces modernizacji:

Skorzystaj z profesjonalnej pomocy

Ciesz się nowoczesnym rozwiązaniem

Modernizacja starego betonowego szamba w przydomową oczyszczalnię ścieków to krok w stronę ekologicznego i samodzielnego zarządzania odpadami. Dzięki firmie RADMON, mieszkańcy Śląska, Opolszczyzny i Małopolski mogą łatwo dostosować swoje gospodarstwa do nowoczesnych standardów, ciesząc się przy tym korzyściami finansowymi i ekologicznymi. Zacznij już dziś i przyczyn się do ochrony naszego środowiska!

Exit mobile version