Zanieczyszczenie środowiska jest jednym z największych wyzwań, z jakimi boryka się współczesne rolnictwo. Właściwe praktyki mogą jednak znacznie zminimalizować negatywne skutki działalności rolniczej na środowisko. Niniejszy poradnik ma na celu dostarczenie praktycznych wskazówek, które pomogą rolnikom w skutecznym zapobieganiu zanieczyszczeniu środowiska.

Rozproszone zanieczyszczenia rolnicze

Rozproszone zanieczyszczenia rolnicze to zanieczyszczenia powstające na skutek działalności rolniczej, które rozprzestrzeniają się na szerokim obszarze. Chociaż każde z tych zanieczyszczeń może wydawać się nieznaczne, ich skumulowany wpływ na środowisko może być znaczny. Działania takie jak orka, przygotowanie łożyska nasion, opryskiwanie upraw, rozprowadzanie nawozów i stosowanie gnojowicy mogą przyczyniać się do zanieczyszczenia rozproszonego.

Jak zapobiegać rozproszonym zanieczyszczeniom rolniczym?

 1. Zachowaj pokrywę gleby: Wszystkie uprawiane grunty powinny, tam gdzie warunki glebowe po zbiorach na to pozwalają, mieć pokrywę roślinną, pokrywę trawiastą, pokrywę słomy, powierzchnię zaorana lub powierzchnię grubo uprawianą. Drobne łóżka nasienne powinny być tworzone tylko bardzo blisko siewu.
 2. Zapobiegaj erozji gleby: Chronić swoją glebę, przestrzegając wskazówek zawartych w tym Kodeksie dotyczących zapobiegania uszkodzeniom i erozji.
 3. Zastosuj „Plan 4-punktowy”: Plan ten oferuje wskazówki, jak zredukować brudną wodę wokół gospodarstwa, poprawić wykorzystanie składników odżywczych, przeprowadzić ocenę ryzyka dla gnojowicy i obornika oraz zarządzać swoimi marginesami wodnymi.
 4. Używaj pasów buforowych: Pasów buforowych i innych środków do redukcji spływu powierzchniowego z pól.
 5. Planuj przechowywanie i obsługę nawozów: Starannie planuj wszystkie układy przechowywania i obsługi gnojowic i oborników zwierzęcych, pasz dla zwierząt, ścieków z silosów, oleju paliwowego rolniczego, brudnej wody, nawozów, leków weterynaryjnych, chemikaliów i pestycydów w swoim gospodarstwie.
 6. Zachowaj odpowiednią odległość od cieków wodnych: Zachowaj odpowiednią odległość od dowolnego cieku wodnego, w tym rowów (np. 10 m) lub źródeł wody pitnej (np. 50 m), zwłaszcza podczas manipulacji lub stosowania nawozów, odpadów organicznych, pestycydów lub innych chemikaliów.
 7. Zastanów się nad ochroną środowiska: Pomyśl o sposobach ochrony i poprawy swojego lokalnego środowiska oraz o tym, jak zminimalizować wpływ rozproszonych zanieczyszczeń rolniczych na wodę, ziemię i powietrze.
 8. Rozliczaj się z każdego wprowadzanego składnika: Szczególnie składników odżywczych, pestycydów i innych chemikaliów poprzez staranne planowanie.
 9. Zapewnij, że każde biopole, łóżko trzcinowe, mokradło lub system infiltracyjny: Zainstalowany w celu zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia rozproszonego, jest omówiony z SEPA przed jego budową.
 10. Zasięgnij specjalistycznej porady: Zasięgnij specjalistycznej porady, gdy rozważasz wykorzystanie mokradeł, stawów lub systemów infiltracyjnych do oczyszczania zanieczyszczonego dachu lub brudnego odpływu z podwórza gospodarskiego.
 11. Przyjmij „dobrą praktykę gospodarczą”: Przyjmij „dobrą praktykę gospodarczą” i praktyki minimalizacji odpadów, które mają na celu zapobieganie zanieczyszczeniu u źródła.
 12. Zminimalizuj obszar podwórza gospodarskiego i dróg: Zminimalizuj obszar podwórza gospodarskiego i dróg, na których zwierzęta mogą wydalać, a sprzęt transportujący gnojowicę jest przemieszczany. Podjąć kroki w celu kontrolowania odpływu z tych obszarów.
 13. Zapewnij, że operatorzy opryskiwaczy są w pełni przeszkoleni: Zapewnij, że operatorzy opryskiwaczy są w pełni przeszkoleni i posiadają certyfikaty kompetencji, a opryskiwacze są odpowiednio utrzymane i regularnie testowane.

Czego nie robić?

 1. Nie dopuszczaj do odpływu z dróg, podwórek, utwardzonych powierzchni i obszarów z karmnikami pierścieniowymi używanymi przez zwierzęta do cieków wodnych lub kanalizacji deszczowej.
 2. Nie dopuszczaj do odpływu z obszarów, na których przechowywane są nawozy, pestycydy, oleje i inne chemikalia, do cieków wodnych lub kanalizacji deszczowej.
 3. Nie dopuszczaj do odpływu z obszarów, na których przechowywane są gnojowica, obornik zwierzęcy, ścieki z silosów i brudna woda, do cieków wodnych lub kanalizacji deszczowej.
 4. Nie dopuszczaj do odpływu z obszarów, na których przechowywane są pasze dla zwierząt, do cieków wodnych lub kanalizacji deszczowej.
 5. Nie dopuszczaj do odpływu z obszarów, na których przechowywane są leki weterynaryjne, do cieków wodnych lub kanalizacji deszczowej.
 6. Nie dopuszczaj do odpływu z obszarów, na których przechowywane są ścieki z silosów, do cieków wodnych lub kanalizacji deszczowej.
 7. Nie dopuszczaj do odpływu z obszarów, na których przechowywane są ścieki z silosów, do cieków wodnych lub kanalizacji deszczowej.

Zanieczyszczenia punktowe

Zanieczyszczenia punktowe to zanieczyszczenia, które pochodzą z określonego źródła, takiego jak rura odpływowa. W rolnictwie zanieczyszczenia punktowe mogą pochodzić z różnych źródeł, takich jak przechowywanie nawozów, gnojowicy, obornika zwierzęcego, ścieków z silosów, brudnej wody, oleju paliwowego rolniczego, leków weterynaryjnych, chemikaliów i pestycydów.

Jak zapobiegać zanieczyszczeniom punktowym?

 1. Zaplanuj przechowywanie i obsługę nawozów: Starannie planuj wszystkie układy przechowywania i obsługi gnojowic i oborników zwierzęcych, pasz dla zwierząt, ścieków z silosów, oleju paliwowego rolniczego, brudnej wody, nawozów, leków weterynaryjnych, chemikaliów i pestycydów w swoim gospodarstwie.
 2. Zachowaj odpowiednią odległość od cieków wodnych: Zachowaj odpowiednią odległość od dowolnego cieku wodnego, w tym rowów (np. 10 m) lub źródeł wody pitnej (np. 50 m), zwłaszcza podczas manipulacji lub stosowania nawozów, odpadów organicznych, pestycydów lub innych chemikaliów.
 3. Zapewnij, że każde biopole, łóżko trzcinowe, mokradło lub system infiltracyjny: Zainstalowany w celu zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia punktowego, jest omówiony z SEPA przed jego budową.
 4. Zasięgnij specjalistycznej porady: Zasięgnij specjalistycznej porady, gdy rozważasz wykorzystanie mokradeł, stawów lub systemów infiltracyjnych do oczyszczania zanieczyszczonego dachu lub brudnego odpływu z podwórza gospodarskiego.
 5. Zapewnij, że operatorzy opryskiwaczy są w pełni przeszkoleni: Zapewnij, że operatorzy opryskiwaczy są w pełni przeszkoleni i posiadają certyfikaty kompetencji, a opryskiwacze są odpowiednio utrzymane i regularnie testowane.

Czego nie robić?

 1. Nie dopuszczaj do odpływu z dróg, podwórek, utwardzonych powierzchni i obszarów z karmnikami pierścieniowymi używanymi przez zwierzęta do cieków wodnych lub kanalizacji deszczowej.
 2. Nie dopuszczaj do odpływu z obszarów, na których przechowywane są nawozy, pestycydy, oleje i inne chemikalia, do cieków wodnych lub kanalizacji deszczowej.
 3. Nie dopuszczaj do odpływu z obszarów, na których przechowywane są gnojowica, obornik zwierzęcy, ścieki z silosów i brudna woda, do cieków wodnych lub kanalizacji deszczowej.
 4. Nie dopuszczaj do odpływu z obszarów, na których przechowywane są pasze dla zwierząt, do cieków wodnych lub kanalizacji deszczowej.
 5. Nie dopuszczaj do odpływu z obszarów, na których przechowywane są leki weterynaryjne, do cieków wodnych lub kanalizacji deszczowej.
 6. Nie dopuszczaj do odpływu z obszarów, na których przechowywane są ścieki z silosów, do cieków wodnych lub kanalizacji deszczowej.
 7. Nie dopuszczaj do odpływu z obszarów, na których przechowywane są ścieki z silosów, do cieków wodnych lub kanalizacji deszczowej.

Zanieczyszczenia atmosferyczne

Zanieczyszczenia atmosferyczne w rolnictwie mogą pochodzić z różnych źródeł, takich jak emisje amoniaku z gnojowicy i obornika zwierzęcego, emisje metanu z fermentacji pasz i gnojowicy, emisje tlenków azotu z gleb uprawnych i emisje pyłu z różnych źródeł, takich jak drogi, budynki i pola.

Jak zapobiegać zanieczyszczeniom atmosferycznym?

 1. Zaplanuj przechowywanie i obsługę nawozów: Starannie planuj wszystkie układy przechowywania i obsługi gnojowic i oborników zwierzęcych, pasz dla zwierząt, ścieków z silosów, oleju paliwowego rolniczego, brudnej wody, nawozów, leków weterynaryjnych, chemikaliów i pestycydów w swoim gospodarstwie.
 2. Zapewnij, że operatorzy opryskiwaczy są w pełni przeszkoleni: Zapewnij, że operatorzy opryskiwaczy są w pełni przeszkoleni i posiadają certyfikaty kompetencji, a opryskiwacze są odpowiednio utrzymane i regularnie testowane.
 3. Zapewnij, że każde biopole, łóżko trzcinowe, mokradło lub system infiltracyjny: Zainstalowany w celu zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia atmosferycznego, jest omówiony z SEPA przed jego budową.
 4. Zasięgnij specjalistycznej porady: Zasięgnij specjalistycznej porady, gdy rozważasz wykorzystanie mokradeł, stawów lub systemów infiltracyjnych do oczyszczania zanieczyszczonego dachu lub brudnego odpływu z podwórza gospodarskiego.

Czego nie robić?

 1. Nie dopuszczaj do odpływu z dróg, podwórek, utwardzonych powierzchni i obszarów z karmnikami pierścieniowymi używanymi przez zwierzęta do cieków wodnych lub kanalizacji deszczowej.
 2. Nie dopuszczaj do odpływu z obszarów, na których przechowywane są nawozy, pestycydy, oleje i inne chemikalia, do cieków wodnych lub kanalizacji deszczowej.
 3. Nie dopuszczaj do odpływu z obszarów, na których przechowywane są gnojowica, obornik zwierzęcy, ścieki z silosów i brudna woda, do cieków wodnych lub kanalizacji deszczowej.
 4. Nie dopuszczaj do odpływu z obszarów, na których przechowywane są pasze dla zwierząt, do cieków wodnych lub kanalizacji deszczowej.
 5. Nie dopuszczaj do odpływu z obszarów, na których przechowywane są leki weterynaryjne, do cieków wodnych lub kanalizacji deszczowej.
 6. Nie dopuszczaj do odpływu z obszarów, na których przechowywane są ścieki z silosów, do cieków wodnych lub kanalizacji deszczowej.
 7. Nie dopuszczaj do odpływu z obszarów, na których przechowywane są ścieki z silosów, do cieków wodnych lub kanalizacji deszczowej.

Rozwiązania proekologiczne, które można zastosować w rolnictwie

Produkty firmy Navotech, takie jak oczyszczalnie ścieków, przepompownie wody i ścieków oraz złoża tarczowe, odgrywają kluczową rolę w ochronie środowiska w rolnictwie. Oto, jak te produkty przyczyniają się do zrównoważonego rolnictwa:

 1. Oczyszczalnie ścieków: Navotech oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie budowy oczyszczalni ścieków, bazując na 20-letnim doświadczeniu w branży. Ich oczyszczalnie, takie jak reaktor biologiczny NT-BIOS, są idealne dla różnych typów obiektów, w tym gospodarstw rolnych. Oczyszczalnie te skutecznie przetwarzają ścieki, minimalizując ich wpływ na środowisko. – zobacz: Oczyszczalnie wody i ścieków – Navotech
 2. Złoża tarczowe: Złoża tarczowe to specyficzna konstrukcja stosowana w oczyszczalniach ścieków oferowanych przez Navotech. Wykorzystują one specjalne tarcze pokryte biofilmem, który składa się z mikroorganizmów zdolnych do rozkładania zanieczyszczeń organicznych. Dzięki temu, ścieki są skutecznie oczyszczane, co przyczynia się do ochrony cieków wodnych. Zobacz: Oczyszczanie ścieków w ramach Europejskiego Zielonego Ładu – Navotech inżynieria Środowiska
 3. Przepompownie wody i ścieków: Przepompownie wody i ścieków oferowane przez Navotech są produkowane z wysokiej jakości materiałów, które są odporne na działanie chemiczne. Są one wyposażone w pompy od renomowanych producentów, co gwarantuje ich niezawodność. Przepompownie te umożliwiają efektywne zarządzanie wodą i ściekami w gospodarstwie, co przyczynia się do ochrony zasobów wodnych. Zobacz: Przepompownie wody i ścieków – | Przepompownia – Navotech

Wszystkie te produkty firmy Navotech przyczyniają się do zrównoważonego rolnictwa poprzez efektywne zarządzanie wodą i ściekami, co z kolei przyczynia się do ochrony środowiska.

Podsumowanie

Zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska jest kluczowym elementem odpowiedzialnego rolnictwa. Przestrzeganie powyższych wskazówek pomoże rolnikom zminimalizować wpływ ich działalności na środowisko, a jednocześnie poprawić efektywność i zrównoważony rozwój swoich gospodarstw. Pamiętaj, że każde działanie, które podejmujesz, ma wpływ na środowisko, a odpowiedzialne praktyki rolnicze mogą przyczynić się do ochrony i poprawy naszego środowiska dla przyszłych pokoleń.