Cel programu: Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Nabór wniosków (MP4): Nabór wniosków trwał od 15.04.2022 do 22.12.2022 r. lub do wyczerpania środków. Wnioski można składać na stronie https://mojprad.gov.pl/

MÓJ PRĄD – BENEFICJENCI: Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne spełniające następujące warunki:

 1. Wytwarzają energię elektryczną na potrzeby własne i są stroną umowy kompleksowej zawartej z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD) lub stroną umowy dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej.
 2. Rozliczają się w nowym systemie net-billing lub dokonali zmiany systemu rozliczania z systemu opustów na nowy system net-billing.
 3. Zakupili i zamontowali mikroinstalację fotowoltaiczną oraz dodatkowe urządzenia służące do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła oraz system zarządzania energią po 01.02.2020 r.

MÓJ PRĄD – KOSZTY KWALIFIKOWANE: Do dofinansowania w ramach programu kwalifikują się następujące koszty:

 • Zakup, montaż, transport oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznych (panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem, przy czym koszt zakupu i montażu licznika nie jest kosztem kwalifikowanym).
 • Zakup, montaż, transport urządzeń służących magazynowaniu energii elektrycznej/ciepła i/lub zarządzania energią objętych przedsięwzięciem.
 • Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.

MÓJ PRĄD – INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA:

 1. Prosumenci w nowym systemie net-billing (zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci od dnia 01.04.2022 r.):
 • Dofinansowanie do samej instalacji PV: do 4 000 zł.
 • Dofinansowanie do instalacji PV przy zakupie innych elementów: do 5 000 zł.
 • Dofinansowanie do magazynu ciepła: do 5 000 zł.
 • Dofinansowanie do magazynu energii elektrycznej: do 7 500 zł.
 • Dofinansowanie do HEMS/EMS*: do 3 000 zł. Maksymalne dofinansowanie wynosi 20 500 zł (*współfinansowanie tylko pod warunkiem zakupu magazynu ciepła i/lub magazynu energii elektrycznej).
 1. Prosumenci w dotychczasowym systemie net-metering bez wcześniejszego wsparcia finansowego (poza ulgą termomodernizacyjną):
 • Dofinansowanie do samej instalacji PV: do 4 000 zł.
 • Dofinansowanie do instalacji PV przy zakupie innych elementów: do 5 000 zł.
 • Dofinansowanie do magazynu ciepła: do 5 000 zł.
 • Dofinansowanie do magazynu energii elektrycznej: do 7 500 zł.
 • Dofinansowanie do HEMS/EMS*: do 3 000 zł. Maksymalne dofinansowanie wynosi 20 500 zł (*współfinansowanie tylko pod warunkiem zakupu magazynu ciepła i/lub magazynu energii elektrycznej).
 1. Instalacje w dotychczasowym systemie net-meteringu z wcześniejszym wsparciem finansowym:
 • Dofinansowanie do instalacji PV – „Bonus”: do 2 000 zł.
 • Dofinansowanie do magazynu ciepła: do 5 000 zł.
 • Dofinansowanie do magazynu energii elektrycznej: do 7 500 zł.
 • Dofinansowanie do HEMS/EMS*: do 3 000 zł. Maksymalne dofinansowanie wynosi 17 500 zł (*współfinansowanie tylko pod warunkiem zakupu magazynu ciepła i/lub magazynu energii elektrycznej).

MÓJ PRĄD – WYMAGANIA TECHNICZNE:

 • Mikroinstalacja fotowoltaiczna powinna mieć moc od 2 kW do 10 kW i służyć do zaspokajania potrzeb budynków mieszkalnych.
 • Magazyny energii elektrycznej powinny mieć pojemność co najmniej 2 kWh.
 • Moc mikroinstalacji fotowoltaicznej powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez mikroinstalację objętą dofinansowaniem w rocznym okresie rozliczeniowym nie powinna przekroczyć 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Grantobiorcę (Wnioskodawcę) w tym samym okresie rozliczeniowym.

MÓJ PRĄD – ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 1. Zaświadczenie OSD – potwierdzające datę przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym została zainstalowana.
 2. Zaświadczenie/oświadczenie potwierdzające rozliczanie się Wnioskodawcy za wytworzoną/pobraną energię elektryczną na zasadach systemu net-billing, podpisane przez Wnioskodawcę lub przedstawiciela sprzedawcy energii elektrycznej.
 3. Faktury/rachunki imienne za zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz dodatkowych elementów objętych dofinansowaniem.
 4. Potwierdzenie dokonania pełnej płatności za wszystkie elementy zgłoszone do dofinansowania.
 5. Pełnomocnictwo, jeśli wniosek jest składany w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie (jeśli dotyczy).
 6. Protokół odbioru prac od wykonawcy lub oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące samodzielnego montażu dodatkowych elementów (magazyn ciepła, magazyn energii elektrycznej, system zarządzania energią HEMS/EMS) (jeśli dotyczy).
 7. Dokument potwierdzający zgłoszenie do właściwego Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) montażu/uruchomienia magazynu energii elektrycznej (jeśli dotyczy).

MÓJ PRĄD – UWAGI DODATKOWE:

 • Niedopuszczalny jest montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych, których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest.
 • Okres trwałości programu wynosi 5 lat, a beneficjent jest zobowiązany do promowania inwestycji w tym okresie.
 • Rozbudowa instalacji PV nie podlega dofinansowaniu.
 • Udzielone dofinansowanie nie podlega opodatkowaniu.

MÓJ PRĄD – ZŁOŻENIE WNIOSKU: Wzór wniosku oraz załączniki są dostępne na stronie https://mojprad.gov.pl/ Ważne: Nie należy wysyłać dokumentów papierowych do NFOŚiGW. Wnioski złożone w formie papierowej będą odrzucane. Nie będą także rozpatrywane wnioski wysłane drogą mailową lub ze skrzynki ePUAP.

Przed złożeniem wniosku należy dokładnie zapoznać się z dokumentami: Programem Priorytetowym Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 (MP4) wraz z załącznikami, Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 (MP4), oraz Instrukcją składania wniosku w PP Mój Prąd.

Urząd Gminy Zbrosławice Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska