Site icon Ekodoradca Zbrosławice – Czyste Ciepło

Konkurs Plastyczny TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA

konkurs plastyczny

konkurs plastyczny

Po raz kolejny zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i świetlic środowiskowych do udziału w Konkursie Plastycznym na ekologiczny plakat z zakresu efektów likwidacji niskiej emisji pt. „TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Konkurs ma zasięg wojewódzki i obejmuje dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, świetlic środowiskowych z terenu województwa śląskiego:

Kategoria A – dzieci w wieku przedszkolnym,
Kategoria B – 6-7 lat,
Kategoria C – 8-9 lat,
Kategoria D – 10-11 lat,
Kategoria E­ – 12-13 lat,
Kategoria F – 14- 15 lat,

którzy w czasie trwania Konkursu przystąpią do niego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Konkursu.

Konkurs ogłoszony jest na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.katowice.pl.
Prace konkursowe, zgodnie z regulaminem konkursu, należy nadsyłać do 30 listopada 2022 roku do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do WFOŚiGW w Katowicach) na adres Organizatora (ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice) z dopiskiem „Konkurs plastyczny”. Prace przesłane po terminie nie będą brać udziału w konkursie.
Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi w grudniu 2022 roku.

Osobą do kontaktu w sprawie Konkursu jest Pani Joanna Kosma e-mail: j.kosma@wfosigw.katowice.pl

Załączniki:

REGULAMIN KONKURSU 
KARTA ZGŁOSZENIOWA

Konkurs jest współfinansowany ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Exit mobile version